Súťaž o 150 € na nákup obleku v predajni MONO

PODMIENKY

  1. vyplň prihlasovací lístok (meno, tel. číslo, podpis)
  2. zložený ho vhoď do nádoby v našej predajni
  3. 20.03.2019 vyžrebujeme jedného šťastlivca, ktorý vyhrá poukážku na nákup obleku v predajni MONO v hodnote 150€
Súťaž o 150 € na nákup obleku v predajni MONO

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

I. ORGANIZÁTOR

Spoločnosť Hirman s.r.o., so sídlom v Michalovciach, J.Murgaša 49, 071 01, Slovenská republika, IČO: 47 611 081 (ďalej len „organizátor“) zabezpečuje na území Slovenskej republiky spotrebiteľskú súťaž s názvom:
„Súťaž o 150 € na nákup obleku v predajni MONO“,

II. SÚŤAŽ A TERMÍN SÚŤAŽE

Organizátor zabezpečuje spotrebiteľskú súťaž s názvom:
„Súťaž o 150 € na nákup obleku v predajni MONO“, (ďalej len „súťaž“)
v termíne od 01.03.2019 00:00:00 hod. do 22.03.2019 23:59:59 hod. vrátane (ďalej len „obdobie konania súťaže“).

III. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením prihlasovacieho lístka súťažiaci vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a je úplne svojprávny.

Vyjadruje, ako dotknutá osoba, dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s Pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže, a s archiváciou osobných údajov počas nevyhnutne nutného obdobia maximálne však do 22.03.2019 alebo do odvolania súhlasu. Osobné údaje sa budú uchovávať len pre potrebu súťaže a nebudú sa používať na marketingové účely.

Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom elektronickej pošty, t. j. doručením e-mailu na adresu: predajna@mono.fashion. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži.

IV. ÚČASŤ A PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v predajni MONO, prevádzka Južná trieda 117, 040 01 Košice, so sídlom spoločnosti v Michalovciach, J.Murgaša 49, 071 01, Slovenská republika, IČO: 47 611 081, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sro, vložka číslo 34820/V, výhradne na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“), a to v súlade s nižšie uvedenými pravidlami.

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – spotrebiteľ (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „súťažiaci“) s trvalým pobytom a doručovacou adresou v Slovenskej republike vo veku nad 18 rokov, ktorý je úplne spôsobilý na právne konanie.

Spotrebiteľ sa do súťaže zapojí tak, že v období konania a na mieste konania súťaže jednorázovo vyplní prihlasovací lístok.

V. VÝHRY A URČENIE VÝHERCOV

a. VÝHRA
Výhra v súťaži je 150€ na nákup obleku v predajni MONO. Výhra bude odčítaná od finálnej sumy nákupu. Jej vyplatenie v hotovosti nie je možné.

Výhra nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).

b. URČENIE VÝHERCU
Výherca v súťaži bude určený losovaním zo všetkých vyzbieraných prihlasovacích lístkov tak, že losovanie prebehne do 7 dní od ukončenia súťaže.

Výhercom v súťaži sa tak stane 1 súťažiaci, ktorý úplne splní všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň bude v súlade s vyššie uvedeným vylosovaním (ďalej len „výherca“). O losovaní sa vyhotoví písomný protokol.

Súťaž má celkovo (maximálne) 1 výhercu.

Súťažiaci je o výhre v súťaži vyrozumený formou SMS správy.

Výhru si výherca môže uplatniť do 30.04.2019. Po tomto dátume výhra stráca platnosť.

VI. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyplnením prihlasovacieho lístka súťažiaci vedome potvrdzuje všetko podľa čl. III a dáva svoj výslovný súhlas ako dotknutá osoba v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi:

  • so záznamom prihlasovacieho lístka a údajov na ňom uvedených
  • so zasielaním informačných SMS týkajúcich sa tejto súťaže
  • s prípadným zverejnením jeho osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko na výhernej listine
  • so spracúvaním osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo

Vyplnením prihlasovacieho lístka súťažiaci (ďalej tiež len „účastník“) súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“) a s ich zaradením do databázy usporiadateľa ako prevádzkovateľa a s ich prípadným spracúvaním prostredníctvom sprostredkovateľa a tretej strany.

Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich, v období od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však do 22.03.2019. Osobné údaje sa od účastníka súťaže získavajú na základe prihlasovacieho lístka. Osobné údaje účastníka súťaže sa budú spracúvať vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. spracovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sa ukladajú v tlačenej a digitálnej forme.

VII. PRÁVA SÚŤAŽIACEHO V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Od účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ zákon OOÚ “) t.j. od 25.05.2018 bude mať subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt bude mať podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt bude mať zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt bude mať ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. Od účinnosti Nariadenia o ochrane osobných údajov, resp. od 25. 5. 2018 bude mať subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania. Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií. Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.
Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

VIII. KONTAKTY, UPLATNENIE ŽIADOSTI A SŤAŽNOSTI V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: predajna@mono.fashion.

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: predajna@mono.fashion. Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

IX. ĎALŠIE PODMIENKY SÚŤAŽE

Účastníci sa zúčastňujú akcie s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné, či akékoľvek iné plnenie. Organizátor ani usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom inak zaviazaný a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora ani usporiadateľa, než sú uvedené v týchto pravidlách.

Výhry nie sú právne vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby v rámci svojho podnikania, zamestnanci (alebo osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) organizátora, usporiadateľa, technického správcu, partnera a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom (či osobou v pomere obdobnom zamestnaneckému) uvedených subjektov, alebo osoba jej blízka, výhra sa neodovzdá. Súťaže sa môžu zúčastniť len fyzické osoby s doručovacou adresou a trvalým pobytom v Slovenskej republike .

Organizátor, technický správca ani usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie SMS, uvedenie nesprávnych či nepresných informácií v súvislosti so súťažou (spôsobené buď ľudským faktorom alebo technickou chybou), za akékoľvek technické či telekomunikačné problémy či poruchy, ktoré vznikli v priebehu súťaže, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií mobilných operátorov alebo ich dostupnosťou pre účastníkov súťaže.

O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou usporiadateľ. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na www.mono.fashion, kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.

Usporiadateľ, prípadne organizátor alebo technický správca je oprávnený so súhlasom usporiadateľa kontrolovať všetky podmienky účasti na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ, prípadne organizátor so súhlasom usporiadateľa, má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky voči priebehu súťaže možno usporiadateľovi zaslať písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách počas trvania súťaže a do 20 pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr sa nebudú brať do úvahy. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

Účastník súťaže bude vylúčený, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť, v prípade, že usporiadateľ, technický správca či organizátor zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov či inej osoby, ktorým dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.

Otázky k súťaži možno smerovať na infolinku +421 918 739 803 v pracovných dňoch 10.00 – 18:00, na e-mail predajna@mono.fashion.

V Košiciach, dňa 27.02.2019